INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – znane powszechnie jako rozporządzenie RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz dzieci pozostających pod państwa opieką/kuratelą uczęszczających do: Akademia Nauki Ewelina Zalewska z siedzibą przy ul. Św. Katarzyny 4, Toruń (dalej: Akademia lub zamiennie Administrator) oraz innych osób przez państwa wskazanych (zamiennie nazwanych dalej: Pana/Pani danych osobowych). 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia, e-mail: sekretariat@torunakn.pl Akademia – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe. Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane będą przetwarzane przez Akademię w celach: 

 zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów/innych dokumentów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami/innymi dokumentami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku. 

 realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wrażliwych, w związku z postanowieniami Art. 6 ust. 1 lit. a-c, e-f i Art. 7 rozporządzenia RODO, 

 przetwarzania danych wizerunkowych osób korzystających z usług Akademii celem budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.  marketingu usług Akademii – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia zawartych umów/innych dokumentów, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku. Źródła danych osobowych 

Akademia przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani (np. dane podane na formularzach) oraz pozyskane z systemów IT, bądź instytucji (np. urząd, sąd, lekarz/poradnia) w granicach obowiązującego prawa. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

W zależności od łączących Pana/Panią z Akademią relacji, Administrator w uzasadnionych okolicznościach, w tym wynikających z obowiązującej litery prawa, może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności: 

 dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania), 

 dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny), 

 dane identyfikacyjne (np. PESEL), 

 dane wrażliwe (np. dane pochodzące od lekarza, poradni) 

 dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności), 

 dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów/innych dokumentów), 

 dane behawioralne (np. opis zachowania danej osoby), 

 dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z osobą komunikacji), 

 dane wizerunkowe (np. z monitoringu, zdjęć potwierdzających realizację celów/zadań Administratora). Ujawnianie danych 

Dostęp do danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W prawnie uzasadnionych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza strukturą Akademii (np. sąd, urząd administracji publicznej). Zawsze w takiej sytuacji Administrator dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. lekarz, ubezpieczyciel, IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,  Administrator lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Administratora i Panią/Pana (np. banki w realizacji przelewów),  podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne będące przedstawicielem strony w sporze sądowym, 

 podmioty, wobec których Pan/Pani wyraził/-a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Realizacja praw 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zachowaniem postanowień wynikających z Art. 6 i 7 rozporządzenia RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, mają państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/innego dokumentu lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe będzie przesłanie tych danych innemu administratorowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę wynikającą z przepisów szczególnych. W przypadku zawierania/podpisywania umów/innych dokumentów umożliwiających objęcie przez Akademię opieką dzieci i realizacją swych celów, podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług. 

Treść zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 pkt ac, e-f ww. rozporządzenia RODO w szczególności w celu realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczych, również na rzecz realizacji celów Akademii odnoszących się pośrednio bądź bezpośrednio do dziecka uczęszczającego do Akademii, pozostającego pod moją opieką bądź kuratelą. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych bądź podmioty uczestniczące w realizacji celu/ zadania/ zlecenia.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych/budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.