REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami.

2. Reklamacje można składać pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie kwestie sporne będą rozpatrywane przez właścicielkę lub dyrektora Akademii. W toku rozpatrywania reklamacji Akademia może kontaktować się z Kursantem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub telefonicznie.

3. Akademia rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.  

4. W przypadku braku możliwości rozwiązania sytuacji w ramach aktualnego kursu klient otrzymuje następujące propozycje rozwiązań: 

  • zmiana grupy/kursu, 
  • wykorzystanie środków pieniężnych na inne usługi oferowane przez Akademię,
  • zwrot kosztów.