PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Kursantowi przez Akademię w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Akademii autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szkoła eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

2. Kursant ma prawo korzystania z otrzymanych od Akademii w związku z Kursem materiałów dydaktycznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kursant nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie mogą korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.