POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresemurl: https://torunakn.pl/ (zwanego dalej również jako: „Serwis”).
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Akademia Nauki Ewelina Zalewska, z siedzibą: ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń (zwana dalej również jako: „Operator” lub „Administrator”).
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: sekretariat@torunakn.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w Serwisie.
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe (zwane dalej również jako: „dane”) w następujących celach:
  • obsługa zapytań przez formularz
  • podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • realizacja zamówionych usług,
  • prezentacja oferty lub informacji,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). Powierzone dane Administrator przetwarzać będzie w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie wyrażone w dowolny sposób (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie Serwisu), obsługi zapytań przez formularz, kontaktu telefonicznego lub mailowego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach, prezentacji oferty lub informacji, a także w innych celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. zawarcia lub wykonania umów, realizacji zamówionej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, cele statystyczne związane z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, cele archiwalne.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  2. firmy, świadczące usługi na rzecz Administratora. Usługodawcy ci będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia danych, w określonym przez Administratora celu, z obowiązkiem należytego zabezpieczenia,
  3. organy administracji publicznej na ich uprzednie żądanie, w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 3. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie tej zgody. W wypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z wykonywaniem umów, dane te Administrator przetwarza do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 10 lat. W odniesieniu do danych osobowych podanych w celach marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata .
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania przetwarzania danych osobowych,
  5. oraz przenoszenia danych osobowych.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Ci prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu kontaktu telefonicznego/mailowego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić Administratorowi zawarcie z Tobą umowy, wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz lub może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Tobą.
 9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.