Rodzina w Centrum

O PROJEKCIE:

W województwie kujawsko-pomorskim, w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2018r. Samorząd Województwa realizuje działania związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez projekt partnerski pod nazwą „Rodzina w Centrum”.

W imieniu Samorządu Województwa liderem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a partnerami są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej działające w powiatach grodzkich. Działania te są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

BENEFICJENCI PROJEKTU:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
  • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 11 482 020 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 759 717 zł

 

CEL PROGRAMU:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych
w województwie kujawsko-pomorskim.

AKADEMIA W PROJEKCIE:

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” Akademia Nauki realizuje kursy efektywnej nauki dla dzieci oraz kursy wspomagające rozwój i naukę dziecka dla ich rodziców. Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.Skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Celem kursu jest osiągnięcie stanu, w którym dziecko dużo lepiej radzi sobie w szkole, ma dobre oceny, uczy się bez lęku oraz nabiera pewności siebie. Ponadto kurs ma na celu podniesienie sprawności i efektywności czytania i zapamiętywania, przez co przyczyni się do lepszego funkcjonowania dzieci w szkole, a także rozwoju dziecka, jego wyobraźni, twórczego myślenia, zdolności koncentracji.

Rodzice podczas kursów dowiedzą jak wspierać dziecko i siebie, co czuje dziecko oraz od czego zależy jego sukces w szkole.