Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z dnia 4 maja 2016 r.) z uwzględnieniem sprostowania do rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz.Urz.UE.L.2018.127 z dnia 23 maja 2018 r.) – znane powszechnie jako rozporządzenie RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, dzieci pozostających pod państwa opieką/kuratelą uczęszczających do: Akademia Nauki Ewelina Kornowicz z siedzibą przy ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń (dalej: Akademia lub zamiennie Administrator) oraz innych osób przez państwa wskazanych (zamiennie nazwanych dalej: Pani/Pana danych osobowych).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia, e-mail: sekretariat@torunakn.pl  reprezentowana przez Właściciela.

Akademia – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez Akademię w celach:

 • zawarcia, należytego wykonania umów/innych dokumentów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami/innymi dokumentami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji,
 • realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i edukacyjnych, w związku z postanowieniami Art. 6 ust. 1 lit. a-c, e-f i Art. 7 rozporządzenia RODO:
 • 6 ust. 1 lit. a) – dot. przetwarzania danych w jednym lub większej liczbie określonych celów administratora,
 • 6 ust. 1 lit. b) – dot. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zawartej umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c) – dot. przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • 6 ust. 1 lit. e) – dot. przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • 6 ust. 1 lit. f) – dot. przetwarzania danych w ramach usprawiedliwionego interesu administratora,
 • przetwarzania danych wizerunkowych osób korzystających z usług Akademii celem budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni,
 • marketingu usług Akademii – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia zawartych umów/innych dokumentów.

Źródła danych osobowych

Akademia przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana (np. dane podane na formularzach) oraz pozyskane z systemów IT, bądź instytucji (np. urząd, sąd, lekarz/poradnia) w granicach obowiązującego prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zależności od łączących Panią/Pana z Akademią relacji, Administrator w uzasadnionych okolicznościach, w tym wynikających z obowiązującej litery prawa, może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. PESEL),
 • dane wrażliwe (np. dane pochodzące od lekarza, poradni)
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów/innych dokumentów),
 • dane behawioralne (np. opis zachowania danej osoby),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z osobą komunikacji),
 • dane wizerunkowe (np. z monitoringu, zdjęć potwierdzających realizację celów/zadań Administroatora).

Ujawnianie danych

Dostęp do danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W prawnie uzasadnionych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza strukturą Akademii (np. sąd, urząd administracji publicznej). Zawsze w takiej sytuacji Administrator dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. lekarz, ubezpieczyciel, IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
 • Administrator lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Administratora i Panią/Pana (np. banki w realizacji przelewów),
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego (np. kancelarie prawne będące przedstawicielem strony w sporze sądowym),
 • podmioty, wobec których Pan/Pani wyraził/-a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Realizacja praw

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zachowaniem postanowień wynikających z Art. 6 i 7 rozporządzenia RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, mają państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/innego dokumentu lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe będzie przesłanie tych danych innemu administratorowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę wynikającą z przepisów szczególnych.

W przypadku zawierania/podpisywania umów/innych dokumentów umożliwiających objęcie przez Akademię opieką dzieci i realizacją swych celów, podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do postanowień art. 22 rozporządzenia RODO.

Reasumując:

 • posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzeni

 

 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO, jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ww. art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO wyszczególniony w części niniejszej informacji pn.: Cel przetwarzania danych osobowych.